Home About us Our solutions Workplace United Business Centre II BHIRAJ TOWER at EmQuartier BHIRAJ TOWER at BITEC BHIRAJ TOWER at Sathon Summer Lasalle Venue IVORY SHADOW BITEC Retail oneudomsuk SAMA Foodtory Sunny at Summer Lasalle BOFFICE News & Activities Career Contact us
TH | EN
Workplace go green
24 Nov 2021
การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คือภารกิจหลักที่มนุษย์ทุกคนต้องตระหนักให้มากขึ้นกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ได้คำนึงถึงแนวทางการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การเริ่มเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบอาคาร การจัดการใช้พลังงาน ทรัพยากรภายในอาคารและพื้นที่อย่างชาญฉลาด เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของส่วนรวมให้ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมคุณภาพทุกชีวิตบนโลกให้ดียิ่งขึ้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์โลกของเราให้น่าอยู่ #gogreen
.
UNITED BUSINESS CENTER II
o จัดการพื้นที่สีเขียวภายในอาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ เพิ่มพื้นที่นันทนาการ ความงามภูมิทัศน์ อรรถประโยชน์ในการใช้พื้นที่ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
.
BHIRAJ TOWER at EmQuartier
o เลือกใช้กระจกโลว์อี (Low-E Glass) เป็นกระจกที่มีค่าการถ่ายเทความร้อนต่ำ ออกแบบให้สะท้อนพลังงานความร้อนเพื่อประหยัดพลังงานในการทำความเย็น เพื่อแสงสว่างในพื้นที่เพื่อลดการใช้พลังงานจากหลอดไฟ
.
BHIRAJ TOWER at BITEC
o จัดการของเสียตามแนวทางของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมระบบทำความเย็นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
.
BHIRAJ TOWER at Sathon
o การสร้างสรรค์และออกแบบสถาปัตยกรรมโดยนำหลักธรรมชาติมาปรับใช้ ผ่านการเลือกวัสดุและวิธีการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
.
Summer Lasalle
o ติดตั้งโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านอุปกรณ์ Solar Rooftop เพื่อนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ภายในอาคาร
.
สนใจเช่าพื้นที่สำนักงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.bhirajburi.co.th
หรือโทร 02 261 0261


BHIRAJ BURI GROUP collects personal data of visitor such as name, last name,
e-mail and telephone number to analyse for developing project in advance. Read Privacy Policy.